Algemene voorwaarden

 1. De koper van materialen of de opdrachtgever wordt geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.                    Door het te ondertekenen van de offerte aanvaardt de klant deze voorwaarden. 
 2. Het voorschot aan de aanvang der werken bedraagt 30% van het factuurbedrag en einde der werken de overige 70%. 
 3. Onze facturen dienen betaald te worden binnen de maand na ontvangst van de factuur. Vervaldag wordt steeds vermeld op de factuur.     Elke wanbetaling brengt van rechtswege een intrest met zich mee ten bedrage van 10% van het verschuldigde saldo.                                       Bij het verzenden van een herinnering zal een kost van € 10,00 aangerekend worden en bij een aanmaning € 20,00. 
 4. Welke betwisting ook, is geen reden om betaling van de facturen uit te stellen of niet uit te voeren. 
 5. De bestekken en prijsoffertes zijn een maand geldig na opmaak. 
 6. De geleverde goederen blijven eigendom van loodgieterij Stolk tot de volledige betaling.  
 7. Afbreken en meenemen van de oude toestellen is inbegrepen in deze offerte. 
 8. Bijkomende leveringen en werken niet in onze offerte voorzien zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
 9. Verborgen gebreken worden met de klant besproken en in regie aangerekend. 
 10. Schilderwerken zijn ten laste van de klant en dus niet inbegrepen in de offerte. 
 11. De opgegeven termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De definitieve termijnen worden vastgesteld na raadpleging van onze leveranciers en in overleg met de klant. Het overschrijden van een opleveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot het vernietigen van het contract, nog voorwerp uitmaken van een schadevergoeding vanwege de opdrachtgever. 
 12. De ruimte waarin gewerkt moet worden, moeten toegankelijk en vrijgemaakt zijn.  
 13. Bij verbreking van de offerte door de klant, is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd.       Deze schadevergoeding is gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties en reeds aangekochte goederen. 
 14. Een klacht dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de levering van de materialen of de uitvoering van de werken.                   Na deze termijn is de klacht niet-ontvankelijk. 
 15. Garantie van 1 jaar op wisselstukken en werktijd en 2 jaar fabrieksgarantie. 
 16. Bij herstelling of demontage door een derde persoon, vervalt het recht op waarborg. 
 17. Sommige werken gaan gepaard met boorwerk en andere stofveroorzakende werken.                                                                  Reinigingskosten zijn niet ten lasten van loodgieterij Stolk. 
 18. Garantie van materialen vervalt ALTIJD wanneer de klant deze zelf aankoopt.